Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden Ontwikkelbeurs


 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door SUAS, gevestigd te Zaltbommel aan het adres Van Heemstraweg West 5 (hierna: SUAS), georganiseerde 'Ontwikkelbeurs’ (hierna: de Actie).
 2. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in.
 3. Deelname aan de Actie is kosteloos.
 4. De Actie loopt van dinsdag 1 februari 0:00 2022 tot en met donderdag 31 maart 23:59 2022 (hierna: de Actieperiode).
 5. Deelname aan de Actie staat open voor een iedere natuurlijk persoon, uitgezonderd medewerkers van SUAS en/of medewerkers van leveranciers, sponsors en/of partners die direct zijn betrokken bij de Actie.
 6. Een natuurlijk persoon mag slechts éénmaal deelnemen aan de Actie.
 7. Deelname aan de Actie geldt vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen. SUAS kan om opgave van leeftijd of geboortedatum van een deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
 8. Deelnemers melden zich aan via de Actiepagina suas.nl/ontwikkelbeurs. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen: voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en zijn/haar doelen voor 2022. De velden aanhef, tussenvoegsel, organisatie en functie zijn optionele velden.
 9. Deelnemers verlenen hierbij toestemming aan SUAS om van de door zijn/haar ingevulde en ingestuurde (leer)doelen en/of ambities voor 2022 gebruik te maken voor promotionele doeleinden. Onder gebruik wordt verstaan het opnemen ervan als quote op de Actiepagina www.suas.nl/ontwikkelbeurs of als post op social media ter inspiratie voor andere deelnemers
 10. Ook deelnemers die reeds een training, opleiding of coaching bij SUAS volgen of zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen met deze Actie meedoen. De Ontwikkelbeurs komt niet in plaats van de training, opleiding of coaching en is altijd aanvullend.
 11. Na de Actieperiode worden uit het deelnemersveld 5 prijswinnaars gekozen. Elke prijswinnaar ontvangt een Ontwikkelbeurs t.w.v. € 5.000,- inclusief BTW. De prijswinnaars worden door een jury, bestaande uit de directeur SUAS, twee medewerkers van de afdeling Marketing van SUAS en twee medewerkers van haar communicatiebureau, bepaald op basis van de ingezonden doelen in week 13 2022. Er wordt beoordeeld op basis van diversiteit, haalbaarheid op basis van de te winnen Ontwikkelbeurs en “fit” met het portfolio van SUAS.
 12. De prijswinnaars prijs ontvangen uiterlijk 5 april 2022 telefonisch bericht van SUAS.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. Het prijzenpakket van de Actie heeft een totale waarde van €25.000,- inclusief BTW.
 15. SUAS draagt zorg voor betaling van de Kansspelbelasting en al niet ten laste komen van de prijswinnaars.
 16. De prijs is niet in te ruilen voor geld of korting.
 17. De prijswinnaars verklaren zich door deelname aan de Actie ermee akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie. Hiermee wordt bedoeld het creëren van content voor social media op basis van het uitreiken van de prijs, een interview over de ingezonden doelen/ambities en maandelijkse updates over de voortgang op basis van de Ontwikkelbeurs en de te volgen opleiding, training en/of coaching. Foto’s en video’s hiervan worden door SUAS gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op social media.
 18. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft SUAS het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 19. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt SUAS zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 20. SUAS is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 21. SUAS verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het wel of niet verwezenlijken van zijn of haar doelen en ambities. Mocht een prijswinnaar die gebruik maakt van de Ontwikkelbeurs haar (ingezonden) doelen en of ambities niet of deels niet in de praktijk kunnen verwezenlijken, dan is SUAS daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
 22. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan SUAS.
 23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist SUAS.
 24. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.suas.nl/ontwikkelbeurs of op te vragen bij onze klantenservice via telefoon 0418 - 688 666 (elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur) of via e-mail klantenservice@suas.nl.
 25. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij SUAS, afdeling klantenservice, Postbus 266, 5300 AG Zaltbommel of via klantenservice@suas.nl
 26. SUAS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door SUAS bekend worden gemaakt op www.suas.nl/ontwikkeladvies.
 27. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SUAS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert.
 28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 29. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 • Schouten & Nelissen University of Applied Sciences (SUAS) Ontwikkelbeurs