Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Schouten & Nelissen is al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Ten behoeve van de activiteiten van SUAS, een dochteronderneming van Schouten & Nelissen worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. SUAS behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) ”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”), de Telecommunicatiewet en overige toepasselijke wet- en regelgeving. SUAS handelt tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP) en volgt de richtlijnen van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) voor geaccrediteerd Hoger Onderwijs. Bovendien heeft zij een keurmerk van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).. Aanvullend is voor alle medewerkers van SUAS een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.


Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens is SUAS, dochteronderneming van Schouten & Nelissen B.V., gevestigd te Zaltbommel.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinde en met welke grondslag?
SUAS verwerkt over het algemeen de volgende persoonsgegevens van deelnemers:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast verzamelt SUAS van overige derde partijen nog de volgende gegevens, in zoverre nodig:

 • BSN-nummer, overige contactdetails in overeenkomst, bankgegevens.

Wanneer het een websitebezoek betreft, dan verwerkt SUAS de volgende gegevens:

 • het browsertype en de browserversie die je gebruikt; het besturingssysteem van je eindapparaat; je IP-adres; de tijd van je serveraanvraag; je individuele user-ID en je surfgedrag op de website.

Verwerking van de genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van uitvoering van overeenkomst voor de volgende doeleinden:

 • uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of een bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van SUAS;
 • het toegang geven tot online leerportalen;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • voldoen aan eisen Belastingdienst;
 • betalen van facturen voor geleverde diensten.

Verwerking van de genoemde persoonsgegevens en de extra persoonsgegevens hieronder genoemd geschiedt op basis van een wettelijke verplichting voor de volgende doeleinden:

 • voldoen aan de accreditatie- en certificeringscriteria, indien vereist. Indien de uitvoering of toepassing van een andere wet dit vereist worden hierbij tevens nationaliteit en geboorteplaats van de deelnemer verwerkt;
 • voldoen aan de accreditatiecriteria van de NVAO, uitsluitend bestemd voor geaccrediteerd hoger onderwijs en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s behaald bij vooropleidingen.

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens en de extra persoonsgegevens hieronder genoemd geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van statistische analyses om de dienstverlening te verbeteren en voor interne bedrijfsinformatie;
 • het plaatsen van functioneel noodzakelijke en analytische cookies om onze website goed te laten functioneren;
 • wanneer er voor bijeenkomsten op locatie een gezamenlijke maaltijd word geregeld, worden er gegevens over eventuele voedsel allergieën opgevraagd;
 • gegevens die betrekking hebben op het verloop, de organisatie en de behaalde studieresultaten van de leertrajecten.
 • Gegevens van docenten en begeleiders voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen.

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming voor marketingdoeleinden:

 • Om je informatie te sturen via een webformulier, wanneer je deze invult;
 • Voor het plaatsen van analytische, voorkeurs, marketing en overige cookies op onze website;
 • Om contact met je te kunnen opnemen om je vragen te beantwoorden, onze activiteiten toe te lichten of om je uit te nodigen voor een gesprek;
 • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten op je interessegebied(en).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
SUAS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden conform de Nederlandse fiscale wetgeving maximaal voor een periode van, 7 jaar bewaard na de voltooiing van de laatste opleiding, training of coaching voor de aangegeven doeleinden, of zoveel korter als de wet dat voorschrijft.

Na een verlopen bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijdert, tenzij wij je toestemming vragen voor verdere communicatie. Je gegevens worden te allen tijde onverwijld verwijderd wanneer je daarom verzoekt.

Verstrekking van gegevens aan derden
SUAS verstrekt slechts gegevens aan derden als wetgeving dit vereist of als er een verwerkingsovereenkomst is tussen SUAS en de externe partij en deze laatste verwerkt persoonsgegevens op expliciete instructie van SUAS.

Persoonsgegevens worden door SUAS in beginsel niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dit wel het geval zijn, dan gebeurt dit alleen als er een adequaatheidsbesluit geldt voor het betreffende derde land of er een ander beschermingsmechanisme van toepassing is, zoals binding corporate rules of de EU modelcontractsbepalingen.  

Cookies en websites van derden
SUAS heeft een eigen website onder suas.nl en maakt daarop gebruik van cookies. Welke dat zijn en waarvoor ze dienen kan in de separate cookieverklaring hier gevonden worden.

Op onze website zijn enkele links naar websites en Social Media Plugins van andere partijen opgenomen. SUAS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met je gegevens omgaan. Graag verwijzen wij je naar de privacyverklaring, dan wel het privacybeleid van de betreffende partij.

Je rechten en contactgegevens
Onder de AVG heb je een aantal rechten waar je gebruik van kunt maken. Het betreft hier het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op verwerkingsbeperking en het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Daarnaast kan je in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Voor een uitgebreide uitleg van deze rechten, verwijzen wij je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Je gegevens worden door SUAS zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heb je andere vragen betreffende je privacy, neem dan in beginsel kosteloos contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Schouten & Nelissen B.V., t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5, 5301 PA Zaltbommel; via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op nr. 0418-688651.

SUAS zal je identiteit intern verifiëren, maar als dit niet (voldoende) bevestigd kan worden, dan nemen wij contact met je op. SUAS zal sowieso binnen 30 dagen op je verzoek reageren.

Bij een klacht kan je ook altijd contact opnemen met de AP via hun website.

Wijzigingen
SUAS kan deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. De laatste versie is te vinden op onze website www.suas.nl.

Laatste versie: augustus 2023