Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met SUAS B.V. of SUAS Academy B.V.


Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: SUAS B.V. of SUAS Academy B.V

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.

Startmoment van de training/opleiding: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.

Startmoment van de opdrachtde eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

PartijenOpdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coachingindividuele begeleiding

Artikel 2: NRTO

Opdrachtnemer is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Training/opleiding

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

4.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

4.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5 Duur en afsluiting van een onderzoek

 1. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van Opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
 2. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
 6. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
 7. Indien nog (herhalings)metingen openstaan, geldt de factuurdatum voor de laatst gezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 5.3e.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1  Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

6.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever (indien B2B, zakelijke markt)

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de emaildatum of datum van het poststempel.
 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij annulering van de training/opleiding > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training/opleiding is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training/opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk mits het persoonlijk doelstellend gesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden. Er wordt € 175,- administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
 7. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

6.3 Training/opleiding door de Opdrachtgever (indien particulier/consument)

 1. De particuliere Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de emaildatum of datum van het poststempel.
 2. In geval dat de training/opleiding korter is dan 1 studiejaar wordt bij annulering voor aanvang volgens onderstaande staffel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de kosten;
 4. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang: 20% van de kosten;
 5. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang: 30% van de kosten;
 6. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang: 50% van de kosten.
 7. In geval dat de training/opleiding 1 studiejaar of langer is, wordt bij annulering voor aanvang volgens onderstaande staffel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 8. bij annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de kosten van het komend studiejaar;
 9. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang: 20% van de kosten van het komend studiejaar;
 10. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang: 30% van de kosten van het komend studiejaar;
 11. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang: 40% van de kosten van het komend studiejaar.
 12. In geval dat de training/opleiding korter is dan 1 studiejaar wordt bij tussentijdse beëindiging 50% van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
 13. In geval dat de training/opleiding 1 studiejaar of langer is, wordt bij tussentijdse beëindiging 40% van de opleidings- of trainingskosten voor alleen het lopende studiejaar, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus het reeds gevolgde onderwijs in rekening gebracht, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
 14. In geval dat de training/opleiding korter is dan 1 studiejaar wordt bij doorboeking voor aanvang volgens onderstaande staffel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 15. bij doorboeken tot twee maanden voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 10% van de kosten;
 16. bij doorboeken tussen twee maanden en een maand voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 20% van de kosten;
 17. bij doorboeken tussen een maand en twee weken voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 30% van de kosten;
 18. bij doorboeken korter dan twee weken voor aanvang: 50% van de kosten.
 19. In geval dat de training/opleiding 1 studiejaar of langer is, wordt bij doorboeking voor aanvang volgens onderstaande staffel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
 20. bij doorboeken tot twee maanden voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 10% van de kosten van het komend studiejaar;
 21. bij doorboeken tussen twee maanden en een maand voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 20% van de kosten van het komend studiejaar;
 22. bij doorboeken tussen een maand en twee weken voor aanvang: eenmaal kosteloos, daarna 30% van de kosten van het komend studiejaar;
 23. bij doorboeken korter dan twee weken voor aanvang: 40% van de kosten van het komend studiejaar.

6.4 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-mail- of faxdatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.3b in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 7. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 8. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 9. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

6.5 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.suas.nl.

Artikel 9: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek

9.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de training/opleiding, opdrachten en onderzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de training/opleiding, opdrachten en onderzoek plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de training/opleiding weigeren conform het bepaalde in artikel 9.5.

Voor speciale acties zoals lastminutes geldt eveneens dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

9.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen één maand voor de aanvang voor de opleiding op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan één maand voorafgaand aan de startdatum van de mastermodule door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de mastermodule aanvangt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de mastermodule weigeren conform het bepaalde in artikel 9.5.

9.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

13.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344, - excl. BTW.

13.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens

14.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

14.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

14.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

14.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 2 omschreven doel.

14.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

14.6 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 10 van het privacy statement geeft aan op welke wijze men van dit recht gebruik kunt maken.

14.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

14.8 De gehele privacy verklaring statement kunt u hier vinden.

Artikel 15: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

15.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 16: Doorgifte gegevens naar een derde land

Ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever / Deelnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, of waarborgt dat wordt voldaan aan één van de andere in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde uitzonderingsbepalingen.

Artikel 17: Geheimhouding

Naast de in 14.3 genoemde bepaling zijn alle Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Bijzondere voorwaarden master opleidingen en –modules

18.1 Op de examinering van masteropleidingen en –modules zijn tevens de door Opdrachtnemer gehanteerde Onderwijs- en Examen Regelingen (OER) van toepassing. In deze regeling is voor de opleiding gespecificeerd aan welke eisen de deelnemer voldaan moet hebben om recht te hebben op het diploma of het bewijs van deelname.

18.2 Wanneer een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil opschorten, dan kan dit, mits de opleiding afgerond kan worden, vóórdat een tentamen vervalt (5 jaren) én op eigen risico. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat nieuwe opleidingen gestart zijn of gestart worden en kan niet garanderen dat bij lopende groepen nog plaats is (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350, - excl. BTW.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 20: Geschillenregeling (indien Opdrachtgever een Consument is)

20.1 Geschillen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door Opdrachtgever als door Opdrachtnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

20.2 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Opdrachtgever eerst de interne klachtenprocedure bij de Opdrachtnemer heeft doorlopen en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

20.3 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht conform de interne klachtenprocedure bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

20.4 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20.5 Wanneer Opdrachtgever een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Opdrachtnemer aan deze keuze gebonden.

20.6 Wanneer Opdrachtnemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij Opdrachtgever eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of Opdrachtgever daarmee akkoord gaat. Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

20.7 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

20.8 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 1 tot en met 7 van dit artikel geen toepassing.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 21: Algemeen

21.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op Opdrachten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd via het leerplatform Mijnsuas.nl;

21.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

21.3 De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) Opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) Opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Artikel 22: Begripsbepalingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:

Leerplatform Mijnsuas.nl: de internetapplicatie van Opdrachtnemer via welke een Opdrachtgever op door Opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van Opdrachtnemer voor zover daartoe tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten;

Persoonlijk doelstellend gesprek: de op initiatief van Opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële Opdrachtgever en een E-coach waarin wordt nagegaan en vastgesteld of het online leertraject waarin de potentiële Opdrachtgever geïnteresseerd is inderdaad aansluit bij zijn interesse en/of capaciteiten;

E-coach: de door Opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-leertraject bij Opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;

Online leertraject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training;

Online academy: alle door Opdrachtnemer via internetapplicaties aangeboden modules en leertrajecten waarop hetzij via schriftelijke dan wel via digitale weg kan worden ingeschreven;

Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een Opdrachtgever gericht aan Opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Online leertraject of -training, krachtens welke Opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot het Leerplatform Mijnsuas.nl.

Artikel 23: Annuleringsregeling

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 geldt voor het Online-aanbod de volgende annuleringsregeling:

 • Door Inschrijving komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst tot stand met betrekking tot een (of meer) Online leertraject(en);
 • De in artikel 23.1 bedoelde overeenkomst komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van de negatieve uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek;
 • Tot en met het persoonlijk doelstellend gesprek kan annulering van de Inschrijving door Opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten zendt zij zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een bevestiging voor plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 25.1b is vervallen;
 • Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten zendt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een e-mail waarin deze beslissing, welke geacht wordt een beroep in te houden op voormelde ontbindende voorwaarde, aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 24: Overige bepalingen

24.1 De door Opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform Mijnsuas.nl aan de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald;

24.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het leerplatform Mijnsuas.nl en/of het Online-leertraject en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform Mijnsuas.nl aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

24.3 Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door Opdrachtnemer via Leerplatform Mijnsuas.nl aan te leveren cursus- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door Opdrachtnemer langs digitale weg aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van Opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van Opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen.