Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Heraccreditatie Master Human Development is een feit

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Nieuws
Datum
16 september 2016
2 minuten leestijd

“Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende en goed); op grond van de beslisregels van de NVAO is de eindbeoordeling voldoende en geeft de commissie een positief advies inzake accreditatie van de Master Human Development van Schouten & Nelissen University.”

Begin van het jaar ontving Schouten & Nelissen University een visitatiecommissie t.b.v. de heraccreditatie van de Master Human Development (MHD). Wij wisten toen al dat de visitatie goed was verlopen en dat het oordeel van het panel positief was. Maar dan begint het wachten op het definitieve oordeel…

Onlangs werd dit wachten beloond en hebben wij de officiële bevestiging van de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan) ontvangen dat heraccrediatie wordt verleend voor de komende zes jaar. Op de volgenden passages uit het NVAO rapport zijn wij zo trots dat we ze graag delen.

“De commissie heeft kunnen vaststellen dat de oriëntatie, inhoud en vormgeving van de masteropleiding studenten in staat stellen zich te ontwikkelen tot professionals met een brede kijk op leren en ontwikkelen binnen organisaties. De commissie acht de inhoud van het programma relevant en up-to-date en is positief over de inhoudelijke samenhang en consistentie zowel binnen als tussen de afzonderlijke modules van het programma. Dankzij een groot en flexibel netwerk van docenten die in het beroepenveld en/of vakgebied actief is de opleiding in staat snel te reageren op actuele ontwikkelingen binnen de verschillende kennisdomeinen. Waar het de vormgeving betreft is de commissie positief over de sociaal-constructivistische invulling van het modulaire onderwijs, een didactisch concept dat door alle betrokkenen wordt uitgedragen.”
“De opleiding beschikt, dankzij een adequaat personeelsbeleid, over deskundige en betrokken docenten, die allen werkzaam zijn binnen het vakgebied en/of beroepenveld. De opleiding werkt met een klein team van vaste stafmedewerkers en een groot netwerk van bevlogen freelance docenten die het moduleonderwijs verzorgen. De commissie stelt vast dat het personeelsbeleid van de opleiding een goede structuur biedt om de samenhang, inhoud en actualiteit van het programma zorgvuldig te borgen. Een kleine kern zorgt voor structuur en samenhang; een grote groep freelancers wordt van daaruit scherp gestuurd op (onderwijs)kwaliteit en actualiteit. Daarin is het programma een voorbeeld voor andere, soortgelijke op- leidingen, zo denkt de commissie. In de gesprekken die de commissie voerde met studenten en alumni kwam naar voren hoezeer de expertise, ervaring en betrokkenheid van de staf en moduledocenten wordt gewaardeerd.”

BEKIJK DE MASTER

Gerelateerde artikelen