Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Privacy Verklaring

Schouten & Nelissen is al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van SUAS, een werkmaatschappij van Schouten & Nelissen worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. SUAS behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG. SUAS handelt voor wat die persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Aanvullend is voor alle medewerkers SUAS een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.


Waarvoor gebruikt SUAS persoonsgegevens

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of een bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
 • het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van statistische analyses om de dienstverlening te verbeteren en voor interne bedrijfsinformatie;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van SUAS;
 • het toegang geven tot online leerportalen;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • voldoen aan de accreditatie- en certificeringscriteria, indien vereist;
 • indien de uitvoering of toepassing van een andere wet dit vereist.

Welke persoonsgegevens worden door SUAS verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de opdrachtgever of deelnemer;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de deelnemer alleen bij geaccrediteerde leertrajecten;
 • gegevens over eventuele voedsel allergieën wanneer er voor bijeenkomsten op locatie een gezamenlijke maaltijd word geregeld;
 • gegevens die betrekking hebben op het verloop, de organisatie en de behaalde studieresultaten van de leertrajecten;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria van de NVAO, uitsluitend bestemd voor geaccrediteerd hoger onderwijs en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s behaald bij vooropleidingen.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt:

 • medewerkers van SUAS, die belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, hebben een Geheimhoudingsverklaring ondertekend;
 • Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen SUAS uitsluitend verstrekt aan haar medewerkers die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan;
 • derden die door SUAS worden ingehuurd en noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden, zoals trainers, leveranciers van leermiddelen en locaties waar trainingen worden gegeven;
 • Met leveranciers van leermiddelen en de trainers sluit SUAS overeenkomsten om de persoonsgegevens te beschermen;
 • aan New Heroes B.V. bij een halfjaar abonnement voor het volgen van online trainingen of het hosten of mogelijk maken van een Single sign-on-software (afgekort SSO) voor het leerplatform MijnSN.nl;
 • aan overheidsinstanties als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen en tevens Social Media Plugins. SUAS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

SUAS maakt gebruik van cookies. Informatie over welke cookies en waarvoor SUAS cookies gebruikt, waaronder de doeleinden, kan gevonden worden.

Hoelang bewaard SUAS de persoonsgegevens

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 10 jaar na de voltooiing van de laatste opleiding, training of coaching voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Hoe beveiligd SUAS de persoonsgegevens

SUAS heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens.

SUAS is in het bezit van een ISO:27001 certificaat. Hiermee voldoen wij aan de hoogste norm op het gebied van informatiebeveiliging. De scope waarin de certificering heeft plaatsgevonden luidt:

 • Het ontwikkelen, ondersteunen, beheren en beschikbaar stellen van een gebruikersportaal en coachportaal.
 • Het leveren van advies en productportfolio op het gebied van organisatieontwikkelingsvraagstukken, coaching activiteiten, opleidingen en trainingen.

ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden aan klanten en andere belanghebbenden.

Concreet vertaalt dit zich in maatregelen met betrekking tot:

 • Beveiligingsbeleid
 • Beveiligingsorganisatie
 • Classificatie en beheer van de bedrijfsmiddelen
 • Beveiligingseisen ten aanzien van het personeel
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
 • Toegangsbeveiliging
 • Ontwikkeling en onderhoud van systemen
 • Incidentmanagement waaronder datalekken registratie
 • Continuïteitsmanagement
 • Naleving (compliance)

Rechten over uw persoonsgegevens

Zowel opdrachtgevers, cliënten, deelnemers als gebruikers van website hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien u van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over het Privacybeleid van SUAS, dan kunt u een e-mail sturen via privacy.officer@sn.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid

SUAS behoudt zich het recht voor haar Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. SUAS adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 28-01-2023.

Uw gegevens worden door SUAS zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Schouten & Nelissen B.V., t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5, 5301 PA Zaltbommel; via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op (0418) 68 86 51.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.