Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden ‘Maak 100x kans op een Powerbank’


 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door SUAS B.V. en SUAS Academy B.V., gevestigd te Zaltbommel aan het adres Van Heemstraweg West 5 (hierna: SUAS), georganiseerde actie 'Maak 100x kans op een Powerbank’ (hierna: de Actie).
 2. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in.
 3. Deelname aan de Actie is kosteloos.
 4. De Actie loopt van dinsdag 31 januari 0:00 2023 tot en met maandag 13 februari 23:59 2023 (hierna: de Actieperiode).
 5. Deelname aan de Actie staat open voor een iedere natuurlijk persoon, uitgezonderd medewerkers van SUAS en/of medewerkers van leveranciers, sponsors en/of partners die direct zijn betrokken bij de Actie.
 6. Een natuurlijk persoon mag slechts éénmaal deelnemen aan de Actie.
 7. Deelname aan de Actie geldt vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen. SUAS kan om opgave van leeftijd of geboortedatum van een deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
 8. Deelnemers melden zich aan via de actiepagina suas.nl/acties. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Het invullen van de velden aanhef, tussenvoegsel, telefoonnummer en de vragen ‘In welk vakgebied ben je werkzaam?’, ‘Geef je leiding aan een team of organisatie?’ en ‘Mogen we je éénmalig telefonisch benaderen voor een geheel vrijblijvend en gratis ontwikkeladviesgesprek?’ is optioneel.
 9. Na de Actieperiode worden in week 6 van 2023 door een marketingmedewerker van SUAS ad random uit het deelnemersbestand 100 prijswinnaars getrokken. Elke prijswinnaar ontvangt een SUAS Powerbank t.w.v. € 18,60 exclusief BTW voor het on-the-go opladen van mobiele apparaten wanneer deze leeg zijn. De powerbank is van kunststof, heeft een capaciteit van 8.000mAh en bevat twee USB-A poorten en een Type-C poort, zodat de powerbank voor meer soorten oplaadkabels geschikt is.
 10. De prijswinnaars prijs ontvangen uiterlijk 20 februari 2023 per e-mail bericht van SUAS.
 11. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Het prijzenpakket van de Actie heeft een totale waarde van €1.860,- exclusief BTW.
 13. SUAS draagt zorg voor betaling van de Kansspelbelasting en zal niet ten laste komen van de prijswinnaars.
 14. De prijs is niet in te ruilen voor geld of korting.
 15. De prijswinnaars verklaren zich door deelname aan de Actie ermee akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan aan publicatiedoeleinden in verband met de Actie. Hiermee wordt bedoeld het bekendmaken van voor- en achternaam op de social media kanalen van SUAS en op de website www.suas.nl.
 16. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft SUAS het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt SUAS zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 18. SUAS is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan SUAS.
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist SUAS.
 21. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.suas.nl/acties of op te vragen bij onze klantenservice via telefoon 0418 - 688 666 (elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur) of via e-mail klantenservice@suas.nl.
 22. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij SUAS, Afdeling klantenservice, Postbus 266, 5300 AG Zaltbommel of via klantenservice@suas.nl
 23. SUAS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door SUAS bekend worden gemaakt op www.suas.nl/acties.
 24. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SUAS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 25. Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 26. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.